Registrace politické strany či hnutí / 02.09.2015

Politické strany a politická hnutí slouží občanům k výkonu sdružovacího práva za účelem jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů, orgánů vyšších samosprávných celků a orgánů místní samosprávy. Právní úprava nečiní rozdíl mezi politickou stranou a politickým hnutím (dále jen „strany a hnutí"). Založení, pravidla fungování a možnosti zrušení politických stran upravuje zákon o politických stranách č. 424/1991 Sb.

 

Kdo a jak?

Založit stranu a hnutí mohou nejméně tři státní občané České republiky starší 18 let, kteří vytvoří tzv. přípravný výbor. Členy stran a hnutí mohou být též pouze státní občané České republiky starší 18 let; občan však může být členem jen jedné strany nebo hnutí.

 

Jak a kam?

Podat písemný návrh na registraci strany a hnutí poštou nebo osobně v podatelně Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů č. 3, 140 21 Praha 4.

Návrh na výmaz, oznámení o zrušení či návrh na registraci změny stanov strany a hnutí se podává též odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra.

 

Co je potřeba?

 • písemný návrh na registraci podepsaný členy přípravného výboru s uvedením jejich jmen, příjmení, data narození a bydliště a s uvedením zmocněnce, oprávněného jednat jménem přípravného výboru, podpisy členů přípravného výboru není třeba ověřovat
 • petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby strana a hnutí vznikly s uvedením jejich jména a příjmení, data narození, bydliště a podpisu
 • stanovy politické strany nebo politického hnutí ve dvou vyhotoveních.

 

Stanovy politické strany nebo politického hnutí musí obsahovat tyto náležitosti:

 • název a zkratku strany nebo hnutí
 • sídlo
 • programové cíle
 • práva a povinnosti členů
 • ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny, zejména vymezení rozsahu, v němž mohou ve prospěch strany majetek nabývat, hospodařit a nakládat s ním, popřípadě nabývat jiná majetková práva, a rozsahu, v němž mohou jednat a zavazovat se jménem strany
 • orgány včetně orgánů statutárních, rozhodčích a revizních, způsob jejich ustavování a vymezení jejich oprávnění
 • způsob, jakým statutární orgány jednají a podepisují, zda a v jakém rozsahu mohou činit právní úkony jménem strany a hnutí i jiní členové či pracovníci
 • zásady hospodaření
 • způsob stanovení členských příspěvků, mají-li členové strany a hnutí uloženu povinnost platit členské příspěvky
 • způsob naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany a hnutí, pokud tento zůstatek nepřipadne státu.

 

Podrobnější informace o registraci politické strany či hnutí naleznete ZDE.

 

SEZNAM politických stran a hnutí

 

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Ministerstvo kultury přijímá žádosti o stipendium na rok 2018

Umělci mohou nyní žádat o stipendium Ministerstva kultury na tvůrčí nebo studijní účely v oblastech: divadlo a tanec, hudba, literatura a výtvarné umění. Termín uzávěrky je 3. dubna 2018.

více informací >>

Stáž na Velvyslanectví ČR ve Vilniusu

Velvyslanectví logo

Velvyslanectví ČR ve Vilniusu informuje o možnosti studijní stáže v průběhu roku 2018.

více informací >>

Nabídka stáže v odboru vzdělávání a Diplomatické akademie MZV ČR

Ministerstvo zahraničních věcí nabízí dvojměsíční stáže v odboru vzdělávání a Diplomatické akademie (DA) v období 2.5.-21.12.2018. Nabídka je určena VŠ studentům se zájmem o zahraniční politiku a mezinárodní vztahy.

více informací >>